Phòng sạch là gì?

posted in: Tin tức | 20

Phòng sạch cung cấp khả năng kiểm soát quan trọng đối với môi trường sản xuất, dược phẩm và R&D bằng cách kiểm soát ô nhiễm và các yếu tố môi trường.